Zásady ochrany osobných údajov

Informácie o spracúvaní osobných údajov

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa a zodpovednej osoby

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Štefan Rejta-BIADO zodp. Osoba  Štefan Rejta , so sídlom Čapajevova 16 , Prešov 08001 IČO 41065093, zapísaná v Zivnostenskym registri Prešov, číslo živ.reg. 707-15848 (ďalej len „spoločnosť Štefan Rejta-BIADO“), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie.

email: [email protected], Tel: 0915/89 86 88

2. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely:

 1. Nákup tovaru prostredníctvom e-shopu, dodanie tovaru, vybavovanie reklamácií a riešenie poistných udalostí

Spoločnosť Štefan Rejta-BIADO spracúva (I) na účely nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu a dodania tovaru nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakúpenom tovare a údaje súvisiace s platbou za tovar (číslo účtu, uhradená suma, dátum pripísania úhrady na účet spoločnosti Štefan Rejta-BIADO), (II) na účely vybavovania reklamácií okrem údajov uvedených v bode (I) aj údaje o reklamovanom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri uplatnení reklamácii, (III) na účely riešenia poistných udalostí okrem údajov uvedených v bode (I) aj údaje o poistenom tovare a údaje uvedené zákazníkom pri oznámení poistnej udalosti.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je (I) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a (II) v prípade vybavovania reklamácií článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR.

Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je (I) v prípade nákupu tovaru prostredníctvom e-shopu, dodania tovaru zákazníkovi a riešenia poistných udalostí nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru, resp. dohody o zabezpečení poistenia a (II) v prípade vybavovania reklamácií na účely plnenia zákonnej povinnosti spoločnosti Štefan Rejta-BIADO.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • kuriérska alebo prepravná spoločnosť, ktorá zabezpečuje dodávku tovaru zákazníkovi, ako ďalší prevádzkovateľ alebo sprostredkovateľ,
 • servisní partneri, dodávatelia, poisťovne, externé právne zastúpenie, iné orgány v spotrebiteľskom konaní, prepravné spoločnosti v súvislosti s vybavovaním reklamácií a poistných udalostí ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia
 • orgány finančnej správy, daňoví poradcovia a audítori ako prevádzkovatelia alebo sprostredkovatelia, ak je to nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti spoločnosti Štefan Rejta-BIADO.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

 1. Predaj tovaru mimo ponuky e-shopu
 1. Štefan Rejta-BIADO spracúva na účely predaja tovaru mimo ponuky e-shopu nasledovné osobné údaje zákazníka: meno, priezvisko a detail objednávky.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je nevyhnutné na základe žiadosti zákazníka o kúpu tovaru, ktorý nie je v ponuke e-shopu. Osobné údaje sú spracúvané počas plnenia zmluvy o kúpe tovaru a plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar.

  c. Nezáväzná objednávka tovaru

Spoločnosť Štefan Rejta-BIADO spracúva na účely nezáväznej objednávky tovaru nasledovné osobné údaje potenciálneho zákazníka: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa a údaje o nezáväznej objednávke.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je nevyhnutné na základe žiadosti potenciálneho zákazníka o nezáväznú objednávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby od podania žiadosti o nezáväznú objednávku do uzatvorenia zmluvy o kúpe tovaru alebo zrušenia nezáväznej objednávky tovaru.

 1. Objednávka tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni

Spoločnosť Štefan Rejta-BIADO spracúva na účely objednávky tovaru v mene zákazníka cez e-shop na predajni jeho nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednanom tovare.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je nevyhnutné na plnenie zmluvy o kúpe tovaru.

Príjemcami osobných údajov sú nasledovní sprostredkovatelia:

 • kuriérske a prepravné spoločnosti, ktoré zabezpečujú dodávku tovaru.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k prevzatiu tovaru zo strany zákazníka alebo predčasnému ukončeniu zmluvy o kúpe tovaru.

 1. Registrácia a prevádzka e-shopu

Spoločnosť Štefan Rejta-BIADO spracúvana účely registrácie a prevádzky e-shopu nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa..

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je nevyhnutné na zabezpečenie registrácie v e-shope a prevádzky e-shopu.

 1. údaje sú spracúvané počas trvania registrácie v e-shope.

  f. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
 1. Štefan Rejta-BIADO spracúva na účely poskytovania telefonickej a e-mailovej podpory nasledovné osobné údaje zákazníkov: meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa.

  Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR a v súvislosti s nahrávkou telefonického hovoru článok 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je nevyhnutné na poskytnutie podpory, pričom v prípade zvukovej nahrávky je súhlas a tým aj spracúvanie osobných údajov prostredníctvom zvukovej nahrávky dobrovoľné.

  Osobné údaje sú spracúvané počas trvania záručnej lehoty zakúpeného tovaru.

  g. Riešenie sťažností zákazníkov

Spoločnosť Štefan Rejta-BIADO spracúva na účely riešenia sťažností zákazníkov nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, údaje uvedené v sťažnosti a v závislosti od toho akým spôsobom zákazník sťažnosť podal aj jeho adresu, telefónne číslo alebo e-mailovú adresu.

Právnym základom spracúvania osobných údajov je článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je nevyhnutné na vyriešenie sťažnosti zákazníka.

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia kým dôjde k vyriešeniu sťažnosti zákazníka.

 1. Uplatňovanie nárokov spoločnosti Štefan Rejta-BIADO

Spoločnosť Štefan Rejta-BIADO spracúva na účely uplatňovania nárokov spoločnosti Štefan Rejta-BIADO nasledovné údaje: údaje uvedené v zmluvách so zákazníkmi a dodávateľmi, údaje uvedené v reklamáciách, údaje potrebné na podanie žaloby spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO, údaje uvedené v žalobe proti spoločnosti Štefan Rejta-BIADO, údaje uvedené v záznamoch o krádežiach, údaje vedené v účtovníctve a iné údaje potrebné v súvislosti s prípadným uplatňovaním nárokov alebo hájením záujmov spoločnosti Štefan Rejta-BIADO.

Účelom spracúvania týchto osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa a právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov spoločnosti Štefan Rejta-BIADO. Oprávneným záujmom spoločnosti Štefan Rejta-BIADO je pritom ochrana jej majetku ako aj ochrana proti nedôvodnému uplatňovaniu nárokov voči spoločnosti Štefan Rejta-BIADO.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • súdy, orgány verejnej správy, právni zástupcovia, daňoví poradcovia a iní odborní poradcovia ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vedenia súdneho sporu a počas premlčacej lehoty počas ktorej môžu byť voči spoločnosti Štefan Rejta-BIADO uplatňované nároky alebo počas ktorej si spoločnosť môže uplatniť svoje vlastné nároky.

 1. Plnenie zákonných povinností spoločnosti Štefan Rejta-BIADO

Spoločnosť Štefan Rejta-BIADO spracúva osobné údaje uvedené v písm. a) až m) na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Štefan Rejta-BIADO.

Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Štefan Rejta-BIADO.

Príjemcom osobných údajov sú nasledovné osoby:

 • daňoví poradcovia, audítori, súdy a orgány verejnej správy ako prevádzkovatelia.

Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom.

 1. Práva dotknutej osoby

Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je priamo dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi.

Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo (I) požadovať prístup k osobným údajom, (II) na opravu osobných údajov, (III) na vymazanie osobných údajov, (IV) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, (V) právo na prenosnosť osobných údajov a (VI) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločnosti Štefan Rejta-BIADO:

 1. písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti s uvedením mena a priezviska zodpovednej osoby pod názvom spoločnosti,
  b) elektronicky zaslaním e-mailu na vyššie uvedenú e-mailovú adresu alebo
  c) telefonicky na vyššie uvedenom čísle.
  d). Príslušné právne predpisy

Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy.

 

Používaním stránok prevádzkovateľa Pneuservis Biado
súhlasíte s používaním cookies, pomocou ktorých vylepšujeme naše služby.
Viac informácií.